Chặng bay Giá vé
Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 99.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 15/04/2021 99.000đ Đặt vé
Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 99.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng ngày 17/04/2021 99.000đ Đặt vé
Vinh đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 109.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Vinh ngày 19/04/2021 109.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 18/04/2021 99.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Huế ngày 18/04/2021 109.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Hải Phòng ngày 15/04/2021 199.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn ngày 18/04/2021 109.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa ngày 18/04/2021 199.000đ Đặt vé
Quy Nhơn đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 109.000đ Đặt vé
Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 15/04/2021 99.000đ Đặt vé
Huế đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 109.000đ Đặt vé
Hải Phòng đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 199.000đ Đặt vé
Thanh Hóa đi Hồ Chí Minh ngày 16/04/2021 199.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Nha Trang ngày 26/04/2021 199.000đ Đặt vé
Nha Trang đi Hà Nội ngày 22/04/2021 199.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Phú Quốc ngày 18/04/2021 79.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Đồng Hới ngày 15/04/2021 109.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Phú Quốc ngày 25/04/2021 399.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Đà Lạt ngày 18/04/2021 199.000đ Đặt vé
Đồng Hới đi Hồ Chí Minh ngày 15/04/2021 109.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Quy Nhơn ngày 19/04/2021 199.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Chu Lai ngày 15/04/2021 109.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Nha Trang ngày 18/04/2021 79.000đ Đặt vé
Quy Nhơn đi Hà Nội ngày 15/04/2021 199.000đ Đặt vé
Phú Quốc đi Hà Nội ngày 15/04/2021 299.000đ Đặt vé
Đà Lạt đi Hà Nội ngày 15/04/2021 199.000đ Đặt vé