Chặng bay Hãng bay Giá vé
Hà Nội đi Hồ Chí Minh ngày 28/03/2021 88.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 28/03/2021 88.000đ Đặt vé
Đà Nẵng đi Hồ Chí Minh ngày 01/03/2021 29.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng ngày 01/03/2021 29.000đ Đặt vé
Vinh đi Hồ Chí Minh ngày 11/03/2021 85.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Vinh ngày 01/03/2021 109.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 01/03/2021 36.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Huế ngày 01/03/2021 36.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Hải Phòng ngày 01/03/2021 209.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Quy Nhơn ngày 01/03/2021 36.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa ngày 01/03/2021 209.000đ Đặt vé
Quy Nhơn đi Hồ Chí Minh ngày 04/03/2021 36.000đ Đặt vé
Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 01/03/2021 36.000đ Đặt vé
Huế đi Hồ Chí Minh ngày 05/03/2021 36.000đ Đặt vé
Hải Phòng đi Hồ Chí Minh ngày 02/03/2021 209.000đ Đặt vé
Thanh Hóa đi Hồ Chí Minh ngày 04/03/2021 209.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Nha Trang ngày 01/03/2021 48.000đ Đặt vé
Nha Trang đi Hà Nội ngày 02/03/2021 48.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Phú Quốc ngày 01/03/2021 29.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Đồng Hới ngày 01/03/2021 48.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Phú Quốc ngày 02/03/2021 48.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Đà Lạt ngày 01/03/2021 48.000đ Đặt vé
Đồng Hới đi Hồ Chí Minh ngày 05/03/2021 48.000đ Đặt vé
Hà Nội đi Quy Nhơn ngày 02/03/2021 48.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Chu Lai ngày 01/03/2021 36.000đ Đặt vé
Hồ Chí Minh đi Nha Trang ngày 01/03/2021 36.000đ Đặt vé
Quy Nhơn đi Hà Nội ngày 01/03/2021 48.000đ Đặt vé
Phú Quốc đi Hà Nội ngày 03/03/2021 48.000đ Đặt vé
Đà Lạt đi Hà Nội ngày 05/03/2021 48.000đ Đặt vé