3,400,000đ
3,300,000đ
3,200,000đ
3,100,000đ
3,000,000đ
2,900,000đ
2,800,000đ
2,700,000đ
2,600,000đ
2,500,000đ
2,400,000đ
2,300,000đ
2,200,000đ
2,100,000đ
2,000,000đ
1,900,000đ
1,800,000đ
1,700,000đ
1,600,000đ
1,500,000đ
1,400,000đ
1,300,000đ
1,200,000đ
1,100,000đ
1,000,000đ
900,000đ
800,000đ
700,000đ
600,000đ
500,000đ
400,000đ
300,000đ
200,000đ
100,000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng
1
Biểu đồ vé máy bay Côn Đảo - Thanh Hóa giá rẻ nhất theo các tháng trong năm